ازم پرسیدی از چی می‌ترسم. این ترس منه. که همیشه یه مانعی سد راهم مرگم بشه، نگذاره خودم رو از زمین جدا کنم.