تبدیل شدن به مرده با مردن فرق دارد و تاریک‌ترین تاریکی‌ها باز هم کورکننده‌اند و غمگین‌ترین حقیقت روی زمین این است که تنها زمانی وجود روحت را بدون هیچ شک‌و‌تردیدی ادراک می‌کنی که مشغول خروج از بدنت است.