خدایا چرا من نفرین شدم؟ تقصیر من است که انتظارت از ما برای این‌که تو را ندیده باور کنیم به‌نظرم نامعقول می‌آمد و در کتاب مقدست از پسر ولخرج بیزار بودم؟