زنان به خاطر بدن‌شان تنبیه می‌شوند، مردان به دلیل فراوانی و بی‌ارزشی و دم‌دست‌بودن‌شان!