اگر در این دنیا مجرد باشی و بالای سن قانونی همه تا روز مرگت سعی می‌کنند تورا با یکی جور کنند.