بگذار صادق باشم، زن‌ها هنوز که هنوزه واقعاً فقط برا دوتا چیز ارزش قائل‌ان: این‌که مادر باشن و مادری کنن. من خوشگل نیستم و نمی‌تونم بچه‌دار شم، خب باید چی‌کار کنم؟ ارزشی ندارم پس.