اگر رازم را پنهان نگه دارم، آن راز، زندانی من است
اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم
بارِ درختِ سکوت، میوه‌ی آرامش است