کسی که گذشته را کنترل کند،آینده را در دست دارد کسی که حال را کنترل کند ، گذشته را در دست دارد. این شعار حزب برای کنترل واقعیات گذشته است.