یک نفر امریکایی پهلوی بیلی با زاری و شیون میگفت همه چیز به جز مغزش را ریده است. همان شخص چند لحظه بعد گفت: آمد بیرون. آمد بیرون. که البته منظور طرف مغزش بود.
۵ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Mohsen_sade
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۵
docharane
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۲
Parviz
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، دو شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۲۲:۵۴
ComeRun
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Roshaanak
‫۱ سال و ۲ ماه قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۹