بیلی گرچه شوقی به زندگی نداشت، دعایی قاب گرفته بود و روی دیوار اتاق کار خود نصب کرده بود. دعا شیوه ادامه زندگی او را نشان میداد. دعا چنین بود: خدایا مرا صفایی عطا کن تا آنچه را توانایی تغییر ندارم بپذیرم، مرا شجاعتی عطا کن تا آنچه را توانایی تغییر دارم تغییر دهم؛ و خرد تا آن دو را از هم بازشناسم.
از میان چیزهایی که بیلی بیل گریم قدرت تغییر آن را نداشت، گذشته، حال و آینده بود.
۹ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
ComeRun
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۳۶
Mamadreza
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۸
Fahime_shakib
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۱۸
holy.mary
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۲۷
Abnos
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۳:۰۹
Shahin_drama
‫۲ سال قبل، سه شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۴۲
Roshaanak
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۵:۰۸
Azardokht
‫۲ سال قبل، چهار شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۷:۴۳
Yahyaa
‫۲ سال قبل، پنج شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ساعت ۰۴:۳۲