جوناتان:
چرا این چنین است. چرا دشوار‌ترین کار درجهان این است که دیگری رابرآن داریم تا بپذیرد که آزاد است و اینکه اگر تنها وقت اندکی را به تجربه کردن ان بگذارند خود بر این آگاهی دست خواهد یافت ؟چرا واداشتن دیگری به پذیرفتن چنین حقیقتی باید این سان دشوار باشد؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Parviz
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۵۸
Ali
‫۷ ماه قبل، شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۲۳:۲۴
Mahkame
‫۷ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۱۲:۵۲