هنر منبعی است که با حرکت در خلاف جهت عادت و با دعوت کردن ما به سنجیدن دوبارهٔ آن‌چه دوست داریم یا برای‌مان تحسین‌برانگیز است، می‌تواند ما را به ارزیابی دقیق‌تر آن‌چه ارزشمند است بازگرداند.