اگر دنیا جای مهربان‌تری بود شاید کمتر تحت‌تأثیر آثار زیبای هنری قرار می‌گرفتیم، و کمتر هم به آن‌ها نیازمند بودیم.