کلارا ادامه می‌دهد: "از اینکه امروز برای ناهار به ما ملحق شدی خیلی خوشحالم. دلم می‌خواست یک جوان دیگر برای هم صحبتی پیدا می‌کردم."
این که زنی در هشتاد سالگی خودش را جوان بداند، خیلی جالب است.