می گویم: این که ببینی دو نفر تا ته زندگی کنار هم شادند، حتی اگر خودت فرصت تجربه کردنش را نداشته باشی، حال خوبی به آدم می‌دهد.
کلارا آه می‌کشد: عزیزم، ته زندگی هیچ چیز شادی بخشی ندارد.