آدم‌ها نفس می‌کشند، پس به هم شبیه‌اند و چون به هم شبیه‌اند، پس ارزش دارند. انسان ارزشی ندارد مگر با عشق به دیگران. انسان، بدون عشق وجود ندارد.