مردها بیشتر موردحمایت قرارمی‌گیرند؛ زیرا زن‌ها ابتدا به‌عنوان مادر و بعدها در نقش همسر از آنها حمایت‌می‌کنند.