همیشه می‌دانستم که به ستاره‌های آسمان نمی‌شود اعتماد کرد. درهر‌حال، آنها نمی‌توانستند ما را از خطری نجات بدهند و ما روزی حتی ستاره‌های آسمان را نیز ترک می‌کنیم.