احساس میان انسان و زندگی، بازیگر و آرایه، به‌راستی احساسی پوچ است. تمامی انسان‌های سالمی که به خودکشی می‌اندیشند، بی هیچ توضیحی درمی‌یابند که رابطه‌ای مستقیم میان این احساس و میل به سوی نابودی وجود دارد.