توجه کنید من اکنون، بیشتر از ضمیر اول شخص مفرد استفاده می‌کنم: "من تصمیم گرفتم… درخواست دادم… رویکرد درمانی من." وقتی به گذشته نگاه می‌کنم و خاکستر رابطه‌ام با پائولا را زیر و رو می‌کنم، درمی‌یابم این ضمایر اول شخص، از پیش خبر از نابودی عشقمان را می‌داد.