بهم بگو. باید بدونم اگه مردی که دخترمون با تمام وجود دوستش داره، بهش صدمه بزنه، تو به دخترمون چی می‌گی؟
"من بهش می‌گم که ارزشش خیلی بالاتر از ایناس."