برآمدن از پس چالش‌های زندگی مستلزم آمادگی است. در این جنگ به سلاح‌هایی نیاز دارید که به شما کمک کند با موفقیت از پس این لحظات دشوار بربیایید. ابزارهای قاطعی تهیه کنید که بتوانید آن‌ها را در فهرست زیر در مورد بیست‌ویک "باید" برای برآمدن از پس چالش‌های زندگی قرار دهید: