- استعدادهای طبیعی من که می‌خواهم آن‌ها را پرورش دهم، چیست؟ آیا باور "باید" این استعدادها را تقویت می‌کند؟ - به‌راستی چه باوری دارم؟ آیا این "بایدها" با باور من همخوانی دارند؟ - نیازهای جسمانی، عاطفی و فکری من چیست و این باورهای "باید" چه خدمتی می‌توانند به این نیازهایم کنند؟ - باور "باید" از کجا می‌آید؟ آیا معتبر است؟ - اگر باور "باید" را رها کنم، چه احساسی خواهم داشت؟