هر چند وقت یک‌بار رویا به کابوس تبدیل می‌شود. فقط در زندگی واقعی، کابوس خیلی زود پایان می‌یابد؛ چرا که شما شروع می‌کنید به داد و فریاد کردن و از خواب بیدار می‌شوید.