همیشه می‌گفت که وقتی بد شروع شود، حتماً بهتر به پایان می‌رسد. ده سال بعد، او یکی از افراد ثروتمند و مقتدر بارسلون بود.