میخائیل کول‌ونیک مرد درخشانی بود. این‌گونه افراد در کسانی که خود را کهتر احساس می‌کنند همواره بی‌اعتمادی برمی‌انگیزند. حسد کوری است که در صدد از کاسه در آوردن چشم‌های شما است.