صدایی کرد که حدس زدم باید قهقهه‌ی خنده باشد. شبیه صدایی بود که از صفحه‌های روزنامه‌ی کهنه‌ای که مچاله‌اش کنند برمی‌خیزد.