به تو دروغ گفته‌ام. وقتی که آمدی ساعت را به خرمان پس بدهی می‌دانستم که بیمارم. خودپسند بوده‌ام. می‌خواستم دوستی داشته باشم… و فکر می‌کنم که راه را هم گم کرده باشیم.