انسان در دوران جوانی بعضی از مسائل را از دیدگاه درست آن در نظر نمیگیرد…
تا وقتی که به مراسم خاکسپاری می‌رود و تازه آنجا متوجه می‌شود که دیگر دیر شده است.