بعضی لحظه‌ها به تلخی یاد آدم می‌آورد که زمان چه زود می‌گذرد و همه چیز عوض می‌شود و چطور دوست جان‌جانی امروز بدل به غریبه‌ی فردا می‌شود که در جای‌جای جهان پراکنده است.