در وجود انسان‌ها همیشه آرامشی هست که هنگام درماندگی به سوی او پناه می‌برند، یک پناهگاه خلوت در مرز گریستن.