هیچ تابلوی راهنمایی در مسیر وجود ندارد وقتی تو به سرزمینی کشف‌نشده سفر می‌کنی. تمام این ماجرا، کشف و جستجوست. تو یک رد پای جدید از خود به جا می‌گذاری، نه اینکه به دنبال دیگری بیفتی.