وقتی تلاش می‌کنید تا زندگی‌‍تان را مطابق با انتظارهایتان بسازید، دچار فشار و استرس شدید و همچنین وقتی نمی‌توانید این دو را با هم هماهنگ کنید، دچار ناامیدی شدید می‌شوید.