آخرین فعالیت‌ها


  • چراغ را خاموش کن
    از چراغ را خاموش کن :

    مهم نیست نازی‌ها جسم چه تعداد از آدم‌ها را نابود کردند ، مهم چیزی است که هرگز نتوانستند درهم بکنند و آن روحیه ی بشر است. روحیه ی کسانی مثل ایرنا. تا وقتی شجاعت آنها در یادهاست ، چراغ زندگیشان می‌درخشد. آن چراغ خاموش میشود؟ هرگز. (...)