تقویم مطالعه ۱۳۹۷ X
فروردین
اردیبهشت
خرداد

آخرین فعالیت‌ها


  • عقاید 1 دلقک
    از عقاید 1 دلقک :

    انسان نه قادر به تکرار لحظات است و نه قادر به بیان آنهاست (...)