آخرین فعالیت‌ها


  • مرگ شادمانه
    از مرگ شادمانه :

    اشتیاق به آزاد بودن و داشتن استقلال در کسی امکان پذیر است که هنوز امیدی در دل می‌پروراند. برای مرسو در آن موقع دیگر هیچ امیدی وجود نداشت. (...)

  • مرگ شادمانه
    از مرگ شادمانه :

    دلش می‌خواست حجمی را که در دنیا اشغال کرده بود کاهش دهد، تا زمانی که دیگر چیزی از آن باقی نماند. (...)