بریده‌هایی از رمان کنار رودخانه پیدرا نشستم و گریه کردم

نوشته پائولو کوئیلو