بریده‌هایی از رمان ماسه و کف

نوشته جبران خلیل جبران