بریده‌هایی از رمان یوسف‌آباد خیابان سی و سوم

نوشته سینا دادخواه