بریده‌هایی از رمان بیداد سکوت (داستان‌هایی برای خسرو آواز ایران محمدرضا شجریان)

نوشته علی عبداللهی - ملیحه بهارلو - مهام میقانی - مجید قدیانی - فرزاد فروتنی