بالای بال‌های مرغ که از روشان بخار بلند می‌شود دست‌نوشته مقوایی کوچکی به چشم می‌خورد که روش نوشته: "زندگی چیزی است که برایت اتفاق می‌افتد، وقتی داری برای چیز دیگری برنامه می‌ریزی!" / داستان: زندگی با الگو