وقتی به قصد نشان دادن ماه انگشتت را به آسمان می‌گیری، احمق‌ها به جای نگاه کردن به ماه انگشت تو را ماه نگاه می‌کنند