واقعیت اونقدر سنگینه که انسانها رو درون خودش خفه میکنه برای همین انسانها همواره اطرافش خیمه میزنند و بهش پشت میکنند.