دانستن دامن معصومیت انسان را لکه می‌اندازد… همه ی آتها که رازها را میدانند دیگر معصوم نیستند. ادراک راز، انسان را می‌آلاید. تا وقتی معصومیم که هیچ چیز نمیدانیم…