پنجاه سال دیرتر، آن-ماری هنگامی که یک آلبومِ عکسِ خانوادگی را ورق می‌زد، پی برد که زیبا بوده است.