اگر به حالِ منفعل می‌بود، متّهمش می‌کردند سربار است؛ اگر به حال فعّال می‌بود، بر او بدگمان می‌شدند که می‌خواهد در خانه ریاست کند.