"آیا می‌دانید که این پسر هر سال 40000 روبل برای من خرج دارد؟" دوباره ساکت شد و پس از لحظه ای پرسید: "راستی اگر این وضع ادامه یابد پنج سال دیگر چه خواهد شد؟ این است فایدهٔ پدر بودن"