حدس می‌زدم که این رژهٔ جمله‌ها معناهائی بر خوانندگانِ بزرگ سال عرضه می‌کرد که از من می‌گریخت.