این جوانک‌ها چه خرسند می‌بایست بوده باشند هنگامی که احساس می‌کردند بسیار تیره روزند.