هر چه هم که دقیقهٔ تاریخیِ بزرگداشتم را تا بی کران پس می‌زدم، آینده ای راستین از آن نمی‌ساختم: آن اکنونی به تعویق افتاده بود و بس.